Du học Mỹ trường Đại học St. John’s University

Trường Đại học St. John’s University là một trường đại học Công giáo nổi tiếng tại Mỹ, được thành lập năm 1870 với 5 khu học tập tại thành phố New York.