Yahoo! スポンサードサーチの大幅な機能改善 ?拡大テキスト広告やデバイス別入札価格調整率設定機能など

2016年10月12日、Yahoo! JAPANはYahoo!プロモーション広告「スポンサードサーチ」(以下、Yahoo!スポンサードサーチ)の大幅な機能改善を発表いたしました。 リンク:【スポンサードサーチ】スポンサードサーチ機能改善のお知らせ 2016年8月の大幅な機能追加(参照:Yahoo!スポンサードサーチが大幅な機能追加を発表 〜テ…