Oncotarget | Remote reprogramming of hepatic circadian transcriptome by breast cancer

Oncotarget | doi:10.18632/oncotarget.16699. Hiroaki Hojo, Sora Enya, Miki Arai, Yutaka Suzuki, Takashi Nojiri, Kenji Kangawa, Shinsuke Koyama, Shinpei Kawaoka