03 FISH-EYE / ユニークレンズ / Qマウントレンズ / レンズ / 製品 | RICOH IMAGING

RICOH IMAGING Qマウント広角レンズ/03 FISH-EYEのページ。人間の視覚を超えたワイドな画角、遠近感を強調した立体感のある写真効果を演出。