JapariPedia

This Chrome extension turns Wikipedia into Japari-Library.