Noto Serif CJK が登場!

新たなセリフ書体「Noto Serif CJK」を公開しました。