dynamodb-spreadsheet v0.1.1

sheet1 ChangeLog v0. 1. 0 * first release v0. 1. 1 * Fix typo * Sort item by key when loading