GitHub - a2ikm/capistrano-ruboty: Ruboty specific capistrano tasks

capistrano-ruboty - Ruboty specific capistrano tasks