akhodakivskiy/VimFx

VimFx - Vim keyboard shortcuts for Firefox