akiyoko/bgstat

bgstat - Statistics for Backgammon