DynamoDB write EPROTO · Issue #862 · aws/aws-sdk-js

Node: 4.2.1 AWS-SDK: 2.1.21 From the logs { [NetworkingError: write EPROTO] message: 'write EPROTO', code: 'NetworkingError', errno: 'EPROTO', syscall: 'write', addr...