blockgiven/ruboty-yasy

ruboty-yasy - Yet Another SushiYuki plugin for ruboty.