bouzuya/node-hatena-blog-api

node-hatena-blog-api - Hatena::Blog AtomPub API wrapper for Node.js (unofficial)