dany1468/remoppy

remoppy - Simple remotty bot framework.