erdiaker/iomidi

iomidi - Python library for MIDI input and output.