getredash/redash-amazon-athena-proxy

redash-amazon-athena-proxy - Amazon Athena to Redash Proxy app