hatyuki/grape-skeleton

grape-skeleton - A skeleton Grape API mounted on Rack with using ActiveRecord