hikarugoto/ingasuiron-no5-20161029

ingasuiron-no5-20161029 - 統計的因果推論勉強会第5回の資料です。2016年10月29日。