kataras/iris

The fastest web framework for Go in (THIS) Earth https://github.com/kataras/iris/tree/master/_examples