kentaro-a/boto3-wrapper

boto3-wrapper - Prototype of boto3 for AWS EC2 handler.