monochromegane/mruby-sidekiq-client

mruby-sidekiq-client - Sidekiq Client class for mruby.