neovim/neovim

neovim - Vim-fork focused on extensibility and usability