nonylene/vim-keymaps

vim-keymaps - keymap switcher for vim