othree/html5.vim

html5.vim - HTML5 omnicomplete and syntax