senshu/Sozi

Sozi - A presentation tool based on SVG