sue445/zatsu_monitor

zatsu_monitor - simple url monitoring tool