tkyshm/goenv

goenv - shell command to switch go versions