typelead/eta

eta - The Eta Programming Language, a dialect of Haskell on the JVM