utgwkk/python-c-api-practice

python-c-api-practice - Python C API practice.