wakaba260/slappy

slappy - Simple slack bot framework.