Cafe sáng với VTV3

Kết nối con người và các nền văn hóa thông qua thời trang tại Sakura collection, Nhật Bản.