Alexa makes home smarter

Amazon Echo to make my home smarter. By Jun Ichikawa.