@toycode/mastodon-auth-cli

CLI program to get access token for mastodon api.