Sangam Institute of Indian Martial Arts

Promoting Indian Martial Arts. Kalaripayattu, Kushti, Mallakhamb, Gatka, Vyayam, Tang-Ta インドの伝統武術カラリパヤット、クシュティ、マラカンブ、ガトカ、ヴャヤム、タン・タなどの紹介。