PostgreSQL 起動エラー - Day2day Opportunism

お客さんのサーバーが謎のロックを起こして、再起動を実行。 サーバー起動後、ナゼか...