سران ایران و انگلیس برای نخستین بار پس از انقلاب دیدار کردند

صدای آمریکا یک سازمان بین المللی خبری و رسانه ای است که از خاورمیانه تا شرق آسیا و اروپا را تحت پوشش قرار داده است.