HUBOTでSlackと連携する。(1回目) - Qiita

## 現在の環境 * Mac OS X El Capitan (10.11.5) * Node.js v0.12.2 ## HUBOTを動かす環境の準備 1. Node.jsのinstall * 他プロジェクトでNode....