WiFi Body Scale | Covia

WiFi Body ScaleWiFi対応体重計(Twitter連携機能搭載)WiFi Body ScaleはWiFi経由のインターネット接続機能を備えた体重、BMI、体脂肪計です。