reinhardt sobye art exhibition

presentation of the artworks to reinhardt sobye