ATOK for Mac | ATOK Passport |【公式】ATOK.com

ATOK for Mac は、 ATOK Passport契約で使える日本語入力システム。高精度な日本語変換で、入力効率が向上します。