آغاز «اعتصاب غذای خشک» غنچه قوامی

ايمان قوامی، برادر غنچه قوامی، از اعتصاب غذای خشک خواهر خود در زندان اوين پس از ۱۰ روز اعتصاب غذای تر خبر داده است.