دادگاه غیرعلنی غنچه قوامی برگزار شد

محاکمه غنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام روز سه شنبه به صورت غیر علنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد. قاضی دادگاه با تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام به غنچه قوامی، دفاعیات او را اخذ و پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد.