smc PENTAX-FA J75-300mmF4.5-5.8AL / 望遠レンズ / Kマウントレンズ / レンズ / 製品 | RICOH IMAGING

RICOH IMAGING Kマウント望遠レンズ/smc PENTAX-FA J75-300mmF4.5-5.8ALのページ。機能とデザインをシンプルにして軽量化を図ったFA Jレンズ。