python 3系でopencvをpipでインストールする方法

環境 ubunut : 16.04 python : Python 3.5.2 :: Anaconda 4.2.0 (64-bit) opencv インストール pip install opencv-python 確認 import cv2