YAP(achimon)C::Asia Hachioji 2016 mid in Shinagawa. 2016/7/2(sat),3(sun)

YAPC::Asia Hachioji 2016 mid in Shinagawa. 2016/7/2(sat),3(sun)