API Gateway のマッピングテンプレートリファレンス - Amazon API Gateway

API Gateway でのマッピングテンプレートの機能を説明します。