Itsukara/rikutoku-enhance

Change to enhance interface of web site http://rikutoku.com/ - Itsukara/rikutoku-enhance