KirillMysnik/obs-ws-rc

asyncio-based Python 3.5+ client to `obs-websocket` plugin for OBS Studio - KirillMysnik/obs-ws-rc