GitHub - PokeAPI/pokedex: PokeAPI's fork for adding gen-8 data.

PokeAPI's fork for adding gen-8 data. Contribute to PokeAPI/pokedex development by creating an account on GitHub.