arithmetric/aws-lambda-ses-forwarder

aws-lambda-ses-forwarder - Serverless email forwarding using AWS Lambda and SES